ASBIS
Opšti uslovi prodaje

1. Primenjivost

1) Sledeći Uslovi prodaje primenjuju se na sve - sadašnje i buduće - ugovore koje sklapaju ASBISC Enterprises PLC (u daljem tekstu „ASBIS“) i Kupac koji prodaje robe i/ili usluge ASBIS-a (u daljem tekstu „ Roba”), osim ako su strane ugovorile druge uslove i to definisale relevantnim ugovorom. Smatraće se da je Kupac prihvatio ove Uslove prodaje činovima ispostave porudžbine, potpisivanja i vraćanja profakture nazad ili prihvatanja isporučenog proizvoda, šta god se prvo dogodi.
2) ASBIS se izričito protivi bilo kakvoj primeni drugačije formulisanih uslova poslovanja od strane Kupca.
3) ASBIS zadržava pravo da se ovi Uslovi prodaje mogu menjati s vremena na vreme, bez prethodne najave. Ažurirani Uslovi i odredbe se primenjuju retroaktivno na odnos između ASBIS-a i Kupca, koji je nastao pre nego što su ažurirani. Kupac prihvata ove Uslove i odredbe onakve "kakve jesu" u datom trenutku.

2. Cene

1) Cene su navedene na prednjoj strani fakture. Navedene cene ne uključuju bilo kakve državne poreze, poreze ostalih vrhovnih organa vlasti, lokalne akcize, poreze na promet, poreze na korišćenje i slične poreze. Kupac će platiti bilo koju poresku obavezu (i sve povezane kamate ili kazne), bez obzira na to kako je ta poreska obaveza naznačena i nametnuta vezano za prodate proizvode.

3. Isporuke i rizik

1) Rokovi isporuke Robe su naznačeni na odgovarajućim fakturama i/ili drugoj povezanoj dokumentaciji. Svi datumi isporuke, uključujući i one koji su navedeni na prednjoj strani fakture, su samo procene. Isporuka se smatra izvršenom kada je Roba navedena u odgovarajućim fakturama otpremljena u okviru datog roka isporuke. Ako isporuka kasni iz razloga koji su izvan odgovornosti ASBIS-a, obećani rok isporuke će se smatrati ispunjenim kada se u toku datog roka isporuke iskomunicira spremnost za isporuku.
2) ASBIS može u bilo kom trenutku izvršiti delimičnu isporuku ili delimično pružiti usluge.
3) Svako referisanje na trgovinske uslove (kao što su EXW, FCA, itd.) odnosi se na relevantne "Incoterms" uslove iz 2020. godine objavljene od strane Međunarodne Trgovinske Komore (International Chamber of Commerce).
4) ASBIS će izabrati operatera, ali se on ne smatra agentom ASBIS-a.
5. Rizik će preći na Kupca kako je dogovoreno relevantnim "Incoterms" klauzulama iz 2020., ili pod drugim uslovima dogovorenim od strane učesnika u procesu i naznačenim u relevantnim fakturama, i/ili drugim povezanim dokumentima napravljenim za svaku zasebnu isporuku Robe.
6. Roba se može isporučiti bilo kojim prevoznim sredstvom, uključujući morski, vazdušni ili kopneni saobraćaj.

4. Inspekcija

1) Kupac je dužan da pregleda svu Robu i ambalažu odmah po prijemu.
2) Kupac je dužan da isporučenu Robu pregleda i uveri se u njen tip, količinu, kvalitet,  stanje unutrašnje ambalaže i eventualna oštećenja.
3) U slučaju da je Roba ili ambalaža takve Robe oštećena ili neispravna, ili je isporučena pogrešna količina Robe od količine koja je predviđena u transportnim dokumentima, Kupac će pismenim putem obavestiti ASBIS, kroz potpisivanje relevantnog akta, referišući bilo kakvu neusaglašenost Robe, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema.
4) Takvi akti moraju biti razumno detaljni i trebalo bi da navode neslaganja ili razlog za odbijanje prijema.
5) Nepružanje obaveštenja, prema gore navedenim stavovima (1) i (2), tačke 4 (Inspekcija), u navedenom roku, smatra se prihvatanjem Robe sa datumom otpremanja.

5. Garancije

1) Garancije za proizvode, ako ih ima, daje proizvođač Robe, i mogu biti navedene na pakovanju proizvoda, pratećoj dokumentaciji ili navedene kroz RMA politiku proizvođača. ASBIS NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE, IMPLICIRANE ILI ZAKONSKE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, BILO KOJU GARANCIJU ZADOVOLJAVAĆEG KVALITETA, PRIKLADNOSTI ZA BILO KOJU ODREĐENU SVRHU ILI ZA BILO KOJU GARANCIJU KOJA PROISTIČE IZ PREDLOGA; SPECIFIKACIJE ILI UZORKA, ASBIS NITI PREUZIMA NITI OVLAŠĆUJE BILO KOJU OSOBU DA PREUZIMA BILO KAKVU DRUGU ODGOVORNOST.
2) Svaka odstupanja u kvalitetu, boji, širini, težini, opremi ili dizajnu, koja su uobičajena u trgovini ili su manje prirode i tehnički neizbežna, isključena su iz garancije.
3) Garantni rok za isporučenu Robu će biti u skladu sa uslovima garancije koje je dao proizvođač, a koji su navedeni na pakovanju, uputstvima za Robu i/ili drugim dokumentima koji prate Robu, i počinje da teče od datuma isporuke Robe.
4) Ako je Roba neispravna ili postane neispravna u garantnom roku proizvođača zbog greške u proizvodnji ili materijalu, ASBIS može odlučiti da, prema vlastitom nahođenju, isporuči obnovljenu ili novu Robu, da popravi Robu ili izda kredit; svi ostali zahtevi u vezi sa garancijom, posebno svi zahtevi Kupca ili njegovog Kupca za naknadu posledične štete, će biti zanemareni.
5) Popravka robe se može pokušati nekoliko puta.

6. Zadržavanje vlasništva

1) UPRKOS ISPORUCI, ASBIS ĆE ZADRŽATI VLASNIŠTVO NA SVOJ ISPORUČENOJ ROBI (“REZERVISANA ROBA”) SVE DOK NE PRIMI UPLATU U PUNOM IZNOSU ZA ROBU KOJOM JE SNADBEO KUPCA.
2) Rezervisana roba treba uvek biti jasno označena kao takva i čuvana odvojeno od ostalih zaliha Kupca. U slučaju bilo kakvog oduzimanja Rezervisane robe od treće strane, Kupac će ukazati na vlasnička prava ASBIS-a i odmah ga obavestiti.
3) Kupac ima pravo da postupa sa rezervisanom robom u redovnom toku poslovanja i da je prodaje uz zadržavanje prava vlasništva sve dok Kupac nije u kašnjenju sa svojim obavezama. Nije dozvoljeno zalaganje ili prenos vlasništva putem osiguranja.
4) KUPAC ĆE PROSLEDITI  ASBIS-u SVAKI PRIHOD (UKLJUČUJUĆI POTRAŽIVANJA) PROISTEKAO PRODAJOM REZERVISANE ROBE, KAO GARANCIJU ZA ISPUNJENJE NJEGOVE OBAVEZE, SVE DOK NE BUDE PLAĆEN CELI IZNOS DUGOVANJA I TOM PRILIKOM ĆE ISPOSTAVITI BILO KOJI DOKUMENT ZAHTEVAN OD STRANE ASBIS-a, KAKO BI SE OVAJ ZAHTEV IZVRŠIO.
5) Ako Kupac ne izvrši  uplatu u roku, ASBIS može vratiti u posed ili na drugi način povratiti Robu koja podleže ovom zadržavanju prava vlasništva. Na zahtev ASBIS-a Kupac je dužan pružiti punu pomoć po ovom pitanju, u suprotnom snosi odgovornost za štetu u iznosu od 1.000 EUR po danu, koja odmah dospeva i plativa je. Svi troškovi povrata padaju na račun Kupca.
6) Vlasništvo nad softverskom robom uvek ostaje ASBIS-u ili vlasniku autorskih prava, bez obzira na plaćanje naknada za licencu ili tantijema od strane Kupca.

7. Plaćanje

1) Uslovi plaćanja su navedeni na prednjoj strani fakture. Sva prodaja podleže prethodnom odobrenju ASBIS kreditnog departmana.
2) Sve bankarske naknade i provizije plaća Kupac. Plaćanje će biti izvršeno bez ikakvog prebijanja ili obustave na bilo koji drugi račun. Nije dozvoljeno odobravanje bilo kakvog gotovinskog popusta, sve dok stariji dospeli računi ostaju neplaćeni.
3) Ako Kupac ne plati dospele iznose, Kupac će platiti kamatu po stopi od 1,5% mesečno, na nepodmireni iznos, bez potrebe za obaveštenjem o kašnjenju. Ako, nakon obaveštenja o kašnjenju, Kupac i dalje ne plati svoj dug, dug može biti adekvatno procesuiran, u kojem slučaju će Kupac pored ukupnog iznosa koji tada dospeva, takođe biti dužan platiti u celosti pravne i vanpravne troškove naplate, uključujući troškove pravne pomoći.
4) Ako u bilo kom trenutku finansijsko stanje Kupca to nameće, ili ako Kupac ne izvrši plaćanje(a) u roku, ili ako Kupac ne dostavi traženu finansijsku dokumentaciju, ili na bilo koji način propusti ispunjene svojih obaveza, ASBIS može ili promeniti uslove plaćanja, suspendovati kreditiranje ili odložiti isporuku te tražiti bilo koje pravne lekove koji su dostupni po zakonu ili prema ovim odredbama i uslovima prodaje. U tom slučaju, ASBIS će imati pravo na nadoknadu razumnih troškova od Kupca, uključujući i advokatske troškove.

8. Ograničenje odgovornosti

1) ODGOVORNOST ASBIS-a ZA KRŠENJE USLOVA PRODAJE ROBE PRODATE U SKLADU SA OVIM UGOVOROM OGRANIČAVA SE NA PRAVNE LEKOVE NAVEDENE U GARANCIJSKIM ODREDBAMA OVIH ODREDABA I USLOVA PRODAJE. ASBIS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE ROBE OD STRANE KUPCA, ILI EVENTUALNO NANETU ŠTETU POSLOVANJU, GUBITAK DOBITI, PRIHODA ILI GOODWILL-a, TE EVENTUALNI GUBITAK PODATAKA. ASBIS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, INDIREKTNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TO KRŠENJE GARANCIJE, KRŠENJE UGOVORA, RASKID UGOVORA, NEMAR, I SLIČNO, ČAK I U SITUACIJAMA KADA JE ASBIS-u STAVLJENO DO ZNANJA DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

9. Nadležnost i važeći zakon

1) Ugovor će regulisati isključivo zakon Republike Srbije. Sudovi Republike Srbije će imati isključivu nadležnost da odlučuju o bilo kom sporu koji proiziđe iz ili u vezi sa ovim ugovorom.

10. Nevaljanost

1) Ukoliko se bilo koja odredba u okviru ovih Odredbi i uslova tumači na način da bude efektivna i važeća prema važećem zakonu. Ako se bilo koja odredba ovih Odredbi i uslova ipak smatra zabranjenom i/ili nevažećom prema važećem zakonu, takva odredba će biti ograničena samo do obima takve zabrane ili nevaljanosti, bez uticaja na valjanost i/ili povredivost ostatka takve odredbe ili preostale odredbe u sklopu ovih Odredbi i uslova.

11. Fiskalni i PDV propisi

1) Ovim potvrđujemo da će kompanija poštovati sve PDV i/ili bilo koje druge fiskalne propise zemlje gde je kompanija registrovana i zemlje isporuke (ako je drugačija) u vezi sa trgovanjem i Robom kupljenom od ASBISC Enterprises PLC. Dalje potvrđujemo da će kompanija izraditi sve potrebne fiskalne i PDV deklaracije i prijave u vezi sa Robom kupljenom od ASBISC Enterprises PLC, pravilno i na vreme, kako to zahteva zakon EU i nacionalni zakon zemlje gde je kompanija registrovana i zemlje kojoj ide isporuka (ako je drugačija).

12. Sankcije, embargo i druga ograničenja

1) ASBIS i Kupac će garantovati da nijedan od njih nikada nije učinio, ne čini ili neće činiti bilo kakve radnje, direktno ili indirektno, koje su u suprotnosti sa propisima Uprave za izvoz SAD-a; i/ili američkih propisa o međunarodnom prometu oružja; i/ili primenjive američke sankcije i embargo kojima upravlja Ministarstvo trezora SAD-a; i/ili regulative Evropske unije; i/ili sankcije OFAC-a i/ili EU; i/ili primenjive kontrole; i sve naknadne izmene ili dopune koje su na snazi ​​i koje utiču na Robu. Kupac takođe garantuje i potvrđuje da ni Kupac ni njegov menadžment, deoničari ili osnivači ne podležu sankcijama koje primenjuju bilo koje međunarodne institucije i/ili SAD i/ili Evropska unija. Nametanje sankcija od strane bilo koje međunarodne institucije i/ili SAD i/ili Evropske unije Kupcu će biti osnov za koji se ne može pregovarati za trenutni jednostrani prekid prodaje Robe Kupcu od strane ASBIS-a.
2) Kada će Kupac raditi sa Kupčevim dobavljačima, kupcima, krajnjim korisnicima i/ili drugim stranama, cela ova klauzula 12 primenjiva je na te transakcije. U svim slučajevima, Kupac je odgovoran za radnje trećih lica sa kojima obavlja poslovanje.
3) Kupac ovim potvrđuje da svi i svaki proizvod(i) kupljeni od ASBIS-a neće biti izvezeni, prodati ili preneti u suprotnosti sa:
(a) Pravilnik o izvoznoj administraciji SAD-a;
(b) Pravilnik o međunarodnom prometu oružja SAD (ITAR);
(c) Primenjive američke sankcije i embargo kojima upravlja Ministarstvo trezora SAD; i
(d) Propisi Evropske unije i sve naknadne izmene i dopune koje utiču na izvoz proizvoda.
4) Bez ograničavanja gore navedenog, Kupac se izričito slaže i obavezuje se da neće prodavati, nuditi ili na drugi način prenositi proizvode koji su podložni sankcijama OFAC-a i/ili EU i/ili primenjivim kontrolama kupcima koji se nalaze na KUBI, IRANU, SEVERNOJ KOREJI, SUDANU, SIRIJI ili drugim ograničenim stranama, zemljama i/ili teritorijama pod embargom ili sankcijama, koje se, posebno ograničenja, mogu naći (uključujući, ali ne ograničavajući se) ovde:
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information,
https://www.bis.doc.gov/index.php,
https://www.sanctionsmap.eu/.
Kupac potvrđuje da snosi svoju odgovornost za upoznavanje sa primenjivim sankcijama i propisima.
5) ASBIS i Kupac potvrđuju da neće prenositi, izvoziti ili ponovno izvoziti, direktno ili indirektno bilo kojoj strani koju je navela Vlada SAD-a, i/ili Veće EU i/ili prema bilo kojem drugom primenjivom zakonu po kojem je zabranjeno primanje proizvoda te da mi nismo pod kontrolom bilo koga na takvim listama.
6) ASBIS i Kupac ovime potvrđuju da određeni proizvođači i prodavci mogu ograničiti prodaju svojih proizvoda na ili izvan posebno određenih teritorija ili nekim osobama ili entitetima. Kupac potvrđuje i saglasan je da će se pridržavati svih ograničenja koja mu se mogu savetovati u bilo koje vreme i s vremena na vreme bilo faksom, e-poštom ili objavljivanjem na https://www.asbis.com/territory-restrictions i uključena ovde ili referisana putem bilo kojeg drugog sredstva komunikacije, o tome da se određena roba ne reklamira, nudi, prodaje, prenosi, izvozi, raspolaže ili otprema na ili izvan određenih teritorija. U slučaju takvih ograničenja ili embarga ili zabrana, Kupac će izjaviti i osigurati:
- da je finansijski odgovoran za nepoštovanje odredbi relevantnog obaveštenja koje je dao ASBIS kao što je gore navedeno;
- da će svaki zaposleni Kupca biti obavešten i obučen u vezi sa obavezama iz takve komunikacije i da će se pridržavati tih uslova;
- da će Kupac obeštetiti i zaštititi ASBIS od i protiv svih gubitaka, troškova, obaveza, potraživanja, šteta i troškova svake vrste i karaktera, koji su nastali, koji su rezultat ili koji se odnose na ili proizilaze iz kršenja ili neispunjavanja obaveza proizvođača ili dobavljača ograničenja, embarga ili zabrana o čemu će ASBIS obavestiti Kupca.
U slučaju kršenja uslova proizvođača ili prodavca, uključujući ograničenje prodaje njihovih proizvoda na ili van posebno određenih teritorija ili nekim licima ili entitetima, ASBIS će imati pravo da pokrene postupak deautorizacije Kupca kao ASBIS partnera.

Ažurirano 24. februara 2022. godine